Sarkodie – Honey ft Kuami Eugene

Honey by Sarkodie

0

Download another clean mp3 audio song lyrics by Sarkodie and this amazing new music is titled “Honey” ft Kuami Eugene.

Sarkodie release the long awaited song of his anticipated project titled ‘Black Love. and tittle this one Honey which He features the Rock star Kuami Eugene.

 

Listen up below!.

 

DOWNLOAD

 

LYRICS

 

Yeah

Oh yeah yeah

And they call me Eugene

What else

Huuhh

Obedep)nbede

Yeah now

S3 mep3 S3 mesi kurom na Wonka meho a

Saa da no bibiaa ny3 med3

Mate ahwe wodo no mu wans) me mu a

Obiaa nni makoma mu a)ne wos3

Mabue makoma p)n wona wote ano

Ohiaa buburooo na wotena ano

)Se Kwasi med) wo nti me truste so

Nana Yaa med) wiase mede3 ne wo

Haaaa

S3 wop3 mea)d)

3ne asa med) were

S3 wop3 mea

Girl mma obi mfa me Sika nadada wo

S3 wop3 mea)d)

3ne asa med) eeee

S3 wop3 mea

Don’t you hold me back

Obi mm)den se)baa Yaa S33

W)mfa me saa na obiaa ba ny3

Nkrani b3ka me maame ee bakw3

Y3hu nsuo gu wano mu a hwan na)mp3

)B) ne ho mm)den wonim efie de3 y)

)Sere b) medin a na memer3bo apae

Y3nk) me sikas3m ntease3 d)

Metu Kwan na mate wonka na nisuo apae

)D) b3ku me nso menwu

Anadwo yi me ne wo b3b) mpu ne mpu

Mey3 barima ade hye me kora mensu

Woy3 med) woy3 me b)ne koraa mebo mfu

Aaaww

)Baa Yaa

Ohemaa nante ooo

Tutu taataa

Wogya me h) a m3dane Tata

3mma obi mfa ne Sika nnada wo

)De b3tata wo but…

Manya wode3 3y3 nhyira

Mek) ne simple a w)nmuna

3k)m de no na bese afa me bankuta

Monyae mok)mk)nsa 3ne mo senkuba eee

Girl S3 wosoro ma me mpo a

M3fa nsuo mu ak)

Maame bi y3 wo a

3nte nisuo ooo aaahh

Nti do asa mame

Aho)f3 di asa mame ee aaah

Nti do asa mame me

Don’t you hold me back

Nti di asa mame

Aho)f3 di asa mame ee aahh

Nti di asa mame

And they call me Eugene

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.